Till umu.se

Vår verksamhet

Vårt uppdrag

Ekonomienheten, i dagligt tal EA, är en enhet inom universitetsförvaltningen.

EA har fått ett uppdrag från rektor

 • att utveckla och förvalta universitetets ekonomiadministrativa process
 • att tillhandahålla och underhålla universitetets ekonomisystem samt ansvara för dess långsiktiga utveckling
 • att upprätta bokslut enligt god redovisningssed
 • upprätthålla en god intern kontroll och god redovisningskompetens
 • att utarbeta underlag till beslut och ekonomisk uppföljning utifrån såväl interna som externa krav
 • att erbjuda service och expertstöd.

Ekonomiadministration

Översiktlig beskrivning av arbetsuppgifter inom ekonomiadministration

 • EA utvecklar och förvaltar universitetets ekonomiadministrativa process som omfattar budget, beställning, in- och utbetalningar, avstämningar, bokslut och uppföljning.
 • EA upprättar bokslut enligt god redovisningssed i syfte att ge en rättvisande bild av universitetets ekonomi. EA utvecklar och underhåller universitetets redovisningsmodell som ska bidra till att en god intern kontroll kan upprätthållas samt möjliggöra ekonomisk uppföljning och styrning på olika nivåer.
 • EA sammanställer anslagsredovisning och rapporterar löpande till statsredovisningen. EA hanterar den s.k. internbanken vid universitetet, d.v.s. administration kring upplåning som sker mot Riksgäldskontoret. EA fördelar intäkter och kostnader från universitetets räntekonto. EA redovisar moms och arbetsgivar-avgifter. EA tar fram statistikuppgifter och framställer rapporter som underlag för ekonomisk uppföljning utifrån såväl interna som externa krav.
 • EA tar fram uppgifter till samråd med Ekonomistyrningsverket (ESV) angående avgifter som myndigheten tar ut. EA samordnar ESV:s årliga EA-värdering.
 • EA tecknar förbindelse att förvalta externa bidrag och undertecknar redovisning där finansiären så kräver (rektors delegation).
 • EA sköter de löpande ekonomiadministrativa rutinerna som t ex inkomstbokföring, registrering och underhåll av kund-, leverantörs- och anläggningsregister, fordringsbevakning, krav och inkasso-verksamhet, vidareförmedling av EU-medel, erforderliga avstämningar och manuella utbetalningar samt ansvarar för inventering av anläggningstillgångar.
 • EA organiserar arkiv, upprättar förteckning och verkställer gallring av universitetets bokföringsmaterial.
 • EA utarbetar underlag för ekonomisk styrning i form av förslag till beslut med tillämpningsanvisningar till förordningar och avtal inom det ekonomiadministrativa området. EA utbildar och ger råd till alla nivåer, i huvudsak institutionsnivån. EA tillhandahåller lättillgänglig information.
 • EA erbjuder stöd till institutionener och enheter som inte har egen kompetens inom det ekonomiadministrativa området. EA tillhandahåller ekonomtjänster för förvaltningsenheternas budget- och ekonomiuppföljning. EA tillhandahåller expertstöd för budget och uppföljning av EU-finansierade projekt.
 • EA administrerar redovisning för stiftelser som förvaltas av Umeå universitet.

Ekonomisystem

Översiktlig beskrivning av arbetsuppgifter inom ekonomisystem

 • EA tillhandahåller och underhåller universitetets system för budget, order, lager, inköp, elektronisk fakturahantering, kontraktsreskontra, kund- och leverantörsreskontra, anläggningsregister, ekonomistyrning, rapporter, analyser, beslutsstöd samt projektstyrning och tidredovisning och svarar för dess långsiktiga utveckling.
 • Chefen för EA är systemägare och svarar för att säkerheten i systemen upprätthålls och ska tillsammans med IT-chefen föreslå säkerhetsnivå/skyddsåtgärder.
 • EA tilldelar, ändrar och avslutar behörigheter för användare av systemen.
 • EA svarar för sändningar av svenska och utländska betalningar, betalningsbemyndigande och avtalsbevakning av betalningsförmedlingstjänster.
 • EA administrerar det centrala blankettarkivet.

Förvaltningshusets innergård

Bild: Mattias Pettersson

Kontaktinformation

Frågor om vår verksamhet besvaras av enhetschef Christina Adolfsson.

E-post:

Christina Adolfsson

Telefon:

090-786 51 78

Stiftelser

Här finns information om Stiftelser som är anknutna till Umeå universitet.