Till umu.se

Information om Umeå universitet som svenskt universitet

Umeå universitet bedriver verksamhet med svenska staten som huvudman och i enlighet med bestämmelserna i Högskolelag (1992:1434) och Högskoleförordning (1993:100). Verksamheten omfattar forskning, utbildning och samverkan med samhället.

Umeå universitet bildades den 17 september 1965.

Universitetets högsta organ är universitetsstyrelsen. I styrelsen ingår åtta ledamöter som är utsedda av regeringen och som företräder samhälle och näringsliv. Däribland ingår en extern ordförande. I styrelsen sitter också rektor, tre företrädare för lärarna och tre för studenterna.

I likhet med andra svenska statliga myndigheter så granskas verksamheten av Riksrevisionen. Högskoleverket utövar dessutom tillsyn över högskolorna och kontrollerar att de följer de lagar och regler som gäller.

Kontaktuppgifter Konton för inbetalning inom Sverige
Umeå universitet
Postadress: 901 87 Umeå
Besöksadress: Universitetsområdet

Telefon: 090-786 50 00
Texttelefon: 090-786 59 00
Telefax: 090-786 99 95

E-post: umea.universitet@umu.se
Webbplats: www.umu.se
Organisationsnummer: 202100-2874
Momsregistreringsnummer och VAT-nummer: SE202100287401
Konto för betalning av faktura
Bankgiro: 5050-0701

Konto för övriga inbetalningar, t.ex. bidrag som rekvireras från externa finansiärer
Bankgiro: 5050-0701 – om inte annat anges på rekvisitionen!

Betalningsvägar - Anvisningar avseende betalning från utlandet


Kontaktinformation

Planeringsenheten
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, plan 6

Tel:  090-786 50 00

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Ekonomienheten
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, västra flygeln, plan 3

Tel:  090-786 50 00

Kontaktformulär

Dammen, Norrskenet och Förvaltningshuset

Bild: Michael Nordvall