Ekonomienhetens uppdrag

Ekonomienheten utvecklar och förvaltar universitetets ekonomiadministrativa process, tillhandahåller och underhåller ekonomisystemet samt ansvarar för dess långsiktiga utveckling.

Enheten upprättar bokslut enligt god redovisningssed och upprätthåller god intern kontroll och god redovisningskompetens. Utifrån interna och externa krav ska enheten utarbeta underlag till beslut och ekonomisk uppföljning samt erbjuda service och expertstöd till alla nivåer inom universitetet.


Kontaktinformation

Ekonomienheten
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, västra flygeln, plan 3

Tel:  090-786 50 00

Kontaktformulär

Umeå universitet